Chi tiết về Tác giả

Ngọc Tùng, Nguyễn

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC KHÁNG SINH SARAFLOXACIN BẰNG QUANG HÓA UV
  Toàn văn  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  ỨNG DỤNG MÀNG CHƯNG CẤT CHÂN KHÔNG NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH KHỬ MẶN NƯỚC BIỂN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG RƯỢU TẠI VIỆT NAM TRÊN THIẾT BỊ ICP/MS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224