Chi tiết về Tác giả

Ngọc Khiêm, Nguyễn

  • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
    TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA EUROPI(III) VÀ TECBI (III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-PHENYLALANIN VÀ O-PHENANTROLIN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224