Chi tiết về Tác giả

Minh Hải, Nguyễn

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT HỐN HỢP CỦA MỘT SỐ ĐẤT HIẾM VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ BIS-PYRIDIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA MỘT SỐ ĐẤT HIẾM VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’-DIPYRIDIN N, N’-DIOXI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA Cu2+, Ni2+ và Zn2+ VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÂN ANTRACEN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA MỘT SỐ ĐẤT HIẾM VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’-DIPYRIDIN N-OXI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA LANTAN (III) VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ O-PHENANTROLIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT Cu2+ VÀ Zn2+ VỚI PHỐI TỬ 9-ANTRAĐEHIT 4-PHENYLTHIOSEMICACBAZON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’ BIPYRIDIN CỦA La(III)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ O-PHENANTROLIN CỦA Y(III)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA PHỨC CHẤT Cu(II) VỚI PHỐI TỬ HEXAMETILENTHIOSEMICACBAZON CHỨA HỢP PHẦN PYREN
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224