Chi tiết về Tác giả

Mạnh Hùng, Nguyễn

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC, CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA MÀNG Cu2O ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT Cu(II) AXETYLAXETONAT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG MỎNG ZnO ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT KẼM AXETYLAXETONAT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI URAN VÀ THORI TRONG QUẶNG MỎ PÀ LỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224