Chi tiết về Tác giả

Lê Huy, Nguyễn

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC POLYME IN KHUÔN PHÂN TỬ (MIP) NỀN GRAPHEN VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY VỚI BISPHENOL A
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    ỨNG DỤNG GRAPHEN/POLY(1,8-DIAMINONAPHTHALEN) NHƯ MÀNG BẮT HIỆU QUẢ CHO PHÉP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA XÁC ĐỊNH ION THỦY NGÂN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224