Chi tiết về Tác giả

Kế Quang, Nguyễn

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224