Chi tiết về Tác giả

Huy Tùng, Nguyễn

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    PHÁT TRIỂN POLYME CHỨC NĂNG CAO: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA STYREN VÀO CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NÂNG CAO ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU DẦU CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN NHỜ PHẢN ỨNG GHÉP STYREN LÊN MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224