Chi tiết về Tác giả

Hữu Đĩnh, Nguyễn

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    PHỔ 13C NMR VÀ CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM NGƯNG TỤ ANDEHIT THƠM VỚI 5-PHENYLPYRAZOLIDIN-3-ON
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224