Chi tiết về Tác giả

Hồng Phương, Nguyễn

  • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THU CẠNH TRANH GIỮA Cd2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.)
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224