Chi tiết về Tác giả

Hồng Nhung, Nguyễn

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Er, Tm, Yb) VỚI L- PHENYLALANIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ VÒNG XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ GLUCOSE DỰA TRÊN ĐIỆN CỰC CuO/ITO ELECTRODE
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224