Chi tiết về Tác giả

Hải Phong, Nguyễn

 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC ĐĨA THAN THỦY TINH ĐƯỢC BIẾN TÍNH VỚI L–CYSTEIN VÀ VÀNGNANO CHO PHƯƠNG PHÁP VON–AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂNXÁC ĐỊNH AXIT URIC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TIỀN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH CROM TRONG TRẦM TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN HẤP PHỤ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY SINH HỌC ĐỒNG, CHÌ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) ĐƯỢC NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG CHỨA NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224