Chi tiết về Tác giả

Hùng Phong, Nguyễn

  • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY 2,4,6-TRICLOPHENOL TRONG DUNG DỊCH BẰNG HỆ XÖC TÁC Fe – TAML/H2O2
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH SẮT - OXO HÓA TRỊ CAO TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA HỆ XÚC TÁC Fe-TAML/H2O2
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224