Chi tiết về Tác giả

Hùng Minh, Nguyễn

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN TRONG CÁC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT DA CAM/ DIOXIN VÀ PHỤ CẬN TẠI SÂN BAY BIÊN HÒA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224