Chi tiết về Tác giả

Hùng Huy, Nguyễn

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT HỐN HỢP CỦA MỘT SỐ ĐẤT HIẾM VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ BIS-PYRIDIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA MỘT SỐ ĐẤT HIẾM VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’-DIPYRIDIN N, N’-DIOXI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA Cu2+, Ni2+ và Zn2+ VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÂN ANTRACEN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA MỘT SỐ ĐẤT HIẾM VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’-DIPYRIDIN N-OXI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC, CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA MÀNG Cu2O ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT Cu(II) AXETYLAXETONAT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA LANTAN (III) VỚI NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ O-PHENANTROLIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT Cu2+ VÀ Zn2+ VỚI PHỐI TỬ 9-ANTRAĐEHIT 4-PHENYLTHIOSEMICACBAZON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG MỎNG ZnO ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT KẼM AXETYLAXETONAT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỖN HỢP BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 1,10 – PHENANTHROLIN CỦA TECBI (III)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  TỒNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA EUROPI (III) VỚI BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 2,2’ – DIPYRIDIN N,N’ – DIOXIT
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224