Chi tiết về Tác giả

Đức Tuân, Nguyễn

 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH PHA CỦA HỆ ĐÔLÔMIT – HYDROXID NHÔM Ở NHIỆT ĐỘ CAO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA SIÊU DẺO LIGNOSULFONAT TỪ RƠM RẠ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG CHỨA SILICA FUME
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TÁCH CAFEIN TỪ LÁ CHÈ XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ CHỌN LỌC
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224