Chi tiết về Tác giả

Đức Thuận, Nguyễn

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CHLOROPHYLL BỞI MnO2 VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE CÓ TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224