Chi tiết về Tác giả

Sỹ Lương, Ngô

  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO W-TiO2/BENTONIT CÓ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CAO DƯỚI ÁNH SÁNG NHÌN THẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    CỐ ĐỊNH CÁC HẠT NANO N-TiO2 TRÊN BENTONIT ĐỂ PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC XANH METYLEN TRONG DUNG DỊCH NƯỚC DƯỚI NGUỒN ÁNH SÁNG NHÌN THẤY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224