Chi tiết về Tác giả

Hạnh Thương, Ngô

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHỨC LẬP THỂ Cu(II), Co(II), Ni(II) VỚI N,N’-BIS(3-tert-BUTYLSALICYLIDENE) -(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE VÀ N,N’-BIS(3,5-DI- tert -BUTYLSALICYLIDENE)-(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224