Chi tiết về Tác giả

Van luc, Meervel

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH CỦA PHỨC CHẤT TRANS-[PtCl2(METHYLEUGENOXYACETATE)(2-AMINOPYRIDINE)]
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224