Chi tiết về Tác giả

Xuân Trường, Mai

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ CÁC CHẤT ĐI KÈM TRONG MỘT SỐ LOẠI THUỐC CẢM CÚM, ỨNG DỤNG ĐỂ KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH DEXTROMETHORPHAN HBr, CHLOPHENIRAMIN MALEAT VÀ GUAIFENESIN TRONG THUỐC METHORPHAN THEO PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ UV - VIS SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LỌC KALMAN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ IBUPROFEN TRONG THUỐC ALAXAN, PROTAMOL, ANDOLXAN VÀ TATANOL EXTRA THEO PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224