Chi tiết về Tác giả

Phengkhammy, Lome

  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE – BÙN ĐỎ HOẠT HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224