Chi tiết về Tác giả

Ngọc Linh, Lương

  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KÍCH THƯỚC NANO CỦA Sm(III), Eu(III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ AXIT L-GLUTAMIC VÀ IMIDAZON
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224