Chi tiết về Tác giả

Vũ Trâm Anh, Lê

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224