Chi tiết về Tác giả

Thanh Sơn, Lê

 • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN TRONG KHÔNG KHÍ CỦA TẤM LỌC PHỦ NANO BẠC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  HIỆU QUẢ QUANG XÚC TÁC PHÂN HUỶ NƯỚC Ô NHIỄM 2,4,5-T TRÊN VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG Cu/TiO2 VÀ Fe/TiO2 – VÀ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP SƠN XÚC TÁC QUANG HOÁ VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ KHI XỬ LÝ 2,4-D TRONG NƯỚC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHOÁNG HÓA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TỈ LỆ NANO SILICA BIẾN TÍNH HỮU CƠ VÀ LOẠI DẦU KHOÁNG TRONG CHẾ TẠO MỠ BÔI TRƠN CHỐNG ĂN MÕN KIM LOẠI
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224