Chi tiết về Tác giả

Tứ Hải, Lê

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    KHẢO SÁT SỰ HẤP PHỤ Asen CỦA VẬT LIỆU γ – Al2O3 – SDS – APDC VÀ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN NHẰM XÁC ĐỊNH As(III) TRONG CÁC MẪU NƯỚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224