Chi tiết về Tác giả

Ngọc Chung, Lê

 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CHLOROPHYLL BỞI MnO2 VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE CÓ TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  SỰ HẤP PHỤ Pb2+ TỪ DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU CHITOSAN CÓ GẮN CÁC PHÂN TỬ NANO MnO2 : NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH CÂN BẰNG ĐẲNG NHIỆT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  HẤP PHỤ VÀ GIẢI HẤP ION CHÌ (II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI GAMMA – MnO2 CẤU TRÚC NANO
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224