Chi tiết về Tác giả

Hữu Trung, Lê

  • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỖN HỢP BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 1,10 – PHENANTHROLIN CỦA TECBI (III)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
    TỒNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA EUROPI (III) VỚI BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 2,2’ – DIPYRIDIN N,N’ – DIOXIT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224