Chi tiết về Tác giả

Hữu Thiềng, Lê

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU VÀ THĂM DÕ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP EUROPI AXIT L-GLUTAMIC, O-PHENANTROLIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Pr, Nd, Sm) VỚI L-ALANIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Er, Tm, Yb) VỚI L- PHENYLALANIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA EUROPI VÀ GADOLINI VỚI L-SERIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ BẸ CHUỐI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA NEODIM, GADOLINI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L - PHENYLALANIN, O - PHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT CỦA ECBI, TULI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ ASPARAGIN VÀ O-PHENANTROLIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA EUROPI(III) VÀ TECBI (III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-PHENYLALANIN VÀ O-PHENANTROLIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU VÀ THĂM DÒ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA PHỨC CHẤT HONMI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ GLYXIN VÀ ASPARAGIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT CeO2 CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY SỬ DỤNG TÁC NHÂN OXALYL DIHYDRAZIN (ODH)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT YTECBI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-ASPATIC VÀ O-PHENANTROLIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT NANO CoAl2O4
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO CoAl2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL GLYXIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KÍCH THƯỚC NANO CỦA Sm(III), Eu(III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ AXIT L-GLUTAMIC VÀ IMIDAZON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  TỔNG HỢP NiAl2O4 KÍCH THƯỚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL OXALYL DIHYDRAZIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA LANTAN, GADOLINI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-TRYPTOPHAN, O-PHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA PHỨC CHẤT Eu(III), Yb (III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-LƠXIN VÀ IMIDAZOL
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224