Chi tiết về Tác giả

Đức Dũng, Lê

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHÓM NHẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN VỚI DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE - C4D)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224