Chi tiết về Tác giả

Quang Hải, Lâm

  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA PHỨC CHẤT Pt(II), Pd(II) VỚI PHỐI TỬ BAZƠ SCHIFF (R)-,(S)-N-5-FLOUROSALICYLIDENE- 1-PHENYLETHYLAMINE
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224