Chi tiết về Tác giả

kiwao, Kadokami

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MẪU NƯỚC CÁC SÔNG LỚN CỦA VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224