Chi tiết về Tác giả

Đức Long, Huỳnh

 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỘ MẶN (NaCl) THEO MÙA CỦA SÔNG CU ĐÊ, ĐÀ NẴNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG DUNG MÔI VÀ PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CÁC SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CHỊU MẶN ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM NỀN ĐÁY TẠI ÂU THUYỀN THỌ QUANG, ĐÀ NẴNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CÁC SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224