Chi tiết về Tác giả

Thanh Duc, Hoang

  • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
    PHÂN TÍCH PHỔ NMR CỦA CÁC HỢP CHẤT 3-ARYL-4- FORMYLSYDNONE 4-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLUCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224