Chi tiết về Tác giả

Thị Quỳnh Diệu, Hoàng

  • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TIỀN
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY SINH HỌC ĐỒNG, CHÌ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) ĐƯỢC NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG CHỨA NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224