Chi tiết về Tác giả

Kim Huế, Hoàng

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY TNT BẰNG TÁC NHÂN FENTON TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG VÀ CÓ KẾT HỢP BỨC XẠ UV
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224