Chi tiết về Tác giả

Sỹ Thắng, Hồ

 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  HẤP PHỤ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG BÃ TRO TRẤU BIẾN TÍNH ACID CITRIC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP CỦA TRO TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG ACID CITRIC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  BIẾN TÍNH DIATOMIT BẰNG OXIT MANGAN VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ION Cu(II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224