Chi tiết về Tác giả

Quang Ánh, Hà

 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH PHA CỦA HỆ ĐÔLÔMIT – HYDROXID NHÔM Ở NHIỆT ĐỘ CAO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA SIÊU DẺO LIGNOSULFONAT TỪ RƠM RẠ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG CHỨA SILICA FUME
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224