Chi tiết về Tác giả

Van Phuc, Dinh

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE (γ - MnO2) CẤU TRÚC NANO III- Khảo sát động học
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE ( γ- MnO2) CẤU TRÚC NANO I- Tổng hợp MnO2 và sự hấp phụ của MnO2 đối với các ion Pb2+, Cu2+ và Co2+
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE (ˠ- MnO2) CẤU TRÚC NANO II- Khảo sát đẳng nhiệt cân bằng
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224