Chi tiết về Tác giả

Hai Yen, Dao

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU CƠ PHỐT PHO SỬ DỤNG XÚC TÁC TiO2 BẰNG HỆ QUANG HÓA GIẢ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI (DSSR)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224