Chi tiết về Tác giả

Ngọc Toàn, Dương

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-ARYL-4- (5’-HIĐROXI-4’-METYLCOUMARIN-6’-YL)-1,5-BENZOTHIAZEPIN
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-ARYL-4-(4’-HIĐROXI-N-METYLQUINOLIN-2’-ON-3’-YL) -2,3-ĐIHIĐRO-1H-1,5-BENZOĐIAZEPIN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224