Chi tiết về Tác giả

Hồng Anh, Dương

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ION NỀN CƠ BẢN TỚI QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH AS(III) TRONG NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC VỚI KỸ THUẬT BƠM MẪU ĐIỆN ĐỘNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224