Chi tiết về Tác giả

Xuan Quang, Chu

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LƯU BÙN HOẠT TÍNH ĐẾN ĐẶC TRƯNG SINH KHỐI KHI XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG (MBR)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224