Chi tiết về Tác giả

Xuân Vững, Bùi

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM METHYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CÀ PHÊ TỪ TÍNH
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CHIẾT SẮT TỪ BÙN ĐỎ ĐỂ PHÂN HỦY METHYLENE XANH BẰNG HỆ FENTON CẢI TIẾN FE(III)-OXALAT/H2O2/MẶT TRỜI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224