Chi tiết về Tác giả

Xuân Thành, Bùi

 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN ĐỊNH LƯỢNG NHANH HOẠT CHẤT SULFAGUANIDIN TRONG THUỐC VIÊN NÉN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI SULFAGUANIDIN, SULFAMETHOXAZOL VÀ TRIMETHOPRIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN SỬ DỤNG CÙNG MÔ HÌNH HỒI QUY CẤU TỬ CHÍNH (PCR)TỪ DỮ LIỆU PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFALEXIN, CEFACLOR TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFIXIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224