Chi tiết về Tác giả

Thanh Ngọc, Đoàn

  • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYETYLEN TỶ TRỌNG CAO VÀ HẠT SERICIT BIẾN TÍNH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224