Chi tiết về Tác giả

Ngọc Tấn, Đinh

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY 2,4,6-TRICLOPHENOL TRONG DUNG DỊCH BẰNG HỆ XÖC TÁC Fe – TAML/H2O2
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY TNT BẰNG TÁC NHÂN FENTON TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG VÀ CÓ KẾT HỢP BỨC XẠ UV
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH SẮT - OXO HÓA TRỊ CAO TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA HỆ XÚC TÁC Fe-TAML/H2O2
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY ĐỒNG THỜI NG, PETN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG TÁC NHÂN QUANG FENTON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY PENTRIT BẰNG MỘT SỐ TÁC NHÂN OXY HÓA NÂNG CAO
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224