Chi tiết về Tác giả

Hoang Phu, Đang

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHLOROFORM CỦA RỄ CÂY BỒNG BỒNG (CALOTROPIS GIGANTEA) HỌ THIÊN LÝ (ASCLEPIDACEAE)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224