Chi tiết về Tác giả

Phúc Quân, Đỗ

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC POLYME IN KHUÔN PHÂN TỬ (MIP) NỀN GRAPHEN VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY VỚI BISPHENOL A
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG NANOCOMPOZIT GRAPHEN OXIT-POLYPYROL ĐỂ LOẠI BỎ ION CHÌ (II) VÀ CADIMI (II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224