Chi tiết về Tác giả

Khắc Uẩn, Đỗ

  • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
    ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ COD/TP ĐẾN QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHOTPHO, NITƠ TRONG HỆ THỐNG A2O QUY MÔ PHÕNG THÍ NGHIỆM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
    SO SÁNH HIỆU QUẢ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI AXÍT MỎ Ở CÁC HỆ THỐNG LÀM TRONG NƯỚC BẰNG THỰC VẬT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224