Chi tiết về Tác giả

Đức Khanh, Đặng

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT CỦA PHẦN CHIẾT GEL LÔ HỘI
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NORKETAMIN TRONG MẪU NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GC/MS)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224